תקנון מנויים – פאב קהילתי – קצרין

התקנון

תקנון מנויים – פאב קהילתי – קצרין

הצהרת כוונות

מטרת התקנון היא להבטיח כי מועדון ינוהל ברמה גבוה, לשביעות רצון המנויים ו/או האורחים בו. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת המנויים ו/או האורחים וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים של המועדון .

א. הגדרות

 1. הכניסה תותר מעל גיל 18 בלבד.
 2. מועדון מיועד לתושבי קצרין וחבריהם.
 3. כולם משלמים תשלום דמי רישום חד שנתי – 100 ₪

ב. סוגי המנויים

 1. מנוי יחיד = מנוי לשנה – מחיר 100 ₪
 2. מנוי רשאי להביא עד 2 חברים כאורחים בכניסה חד פעמית .תשלום אורח חד פעמי = 20 ₪

ג. אופן תשלום – באמצעות אתר המתנ"ס – באשראי בלבד.

ד. דמי הרשמה

 1. הרשמה למועדון הפאב כרוכה בתשלום דמי הרשמה חד שנתיים, בסכום שיקבע על ידי מועדון הפאב מעת לעת. סכום דמי ההרשמה מפורט מראש ובכתב בטופס ההרשמה .
 2. תוקף המנוי הינו מיום הנפקתו לשנה קלנדרית.
 3. הנפקת המנוי תתבצע על פי הזכאות של כל אדם לפי תנאי הרישום, על פי זיהוי הנרשם באתר המתנ"ס.
 4. הכניסה לשטח מועדון הפאב תותר רק בהצגת כרטיס חבר דיגיטלי. המנוי למועדון המזכה מעבר בשער הכניסה הינו אישי ולא ניתן להעברה. העברת המנוי לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במועדון הפאב, ללא החזר כספי.
 5. ברכישת המנוי מסכים המנוי לקבל ממועדון הפאב באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולארי דברי פרסומת הכוללים מבצעים, הטבות ופעילויות מיוחדות שמקיים מועדון הפאב למנוייו. מנוי המבקש לבטל הסכמה זו רשאי לעשות זאת בכל עת בהודעה במענה לדברי הפרסומת שיגיעו אליו.

פעילות המועדון

ה. כללי התנהגות

 1. זמני פתיחה וסגירה של המועדון יהיו בהתאם למתפרסם בוואטספ או מדיה ככל שהמועדון ייבחר.

הנהלת מועדון רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה של מועדון ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד.

 1. הנהלת מועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מועדון כולו, לקבוצות, אירועים מיוחדים, מסיבות או פעילויות על פי שיקול דעתו הבלעדית, ללא פיצוי כספי או אחר. כמו כן, רשאית הנהלת מועדון לסגור מתקן לצרכיי שיפוצים ותיקונים בהודעה מראש .
 2. החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד. מועדון אינו אחראי לאובדן או גניבת חפצים ודברי ערך בשטח מועדון בכללותו.
 3. המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק או המופצים על ידי הנהלת מועדון מעת לעת באמצעות פרסומים של המועדון.
 4. על המנוי לשמור על רכוש המועדון, ציודו ומתקניו, והצמחייה בו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש ולשמור על הניקיון בשטחי מועדון וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק למועדון, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין

הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות למועדון במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.

 1. המנוי מתחייב להתנהג בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במועדון, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של המועדון.
 2. הכניסה למועדון תתבצע אך ורק בלבוש הולם .
 3. אין להכניס לשטח מועדון דברי מזון משקאות חריפים, צידניות, פיצוחים, כלי זכוכית (לרבות בקבוקים), נרגילות, מנגל, משחקי קלפים מזל והימורים, בעלי חיים, מכלי גז, כלי נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה) למעט באמצעות אוזניות).
 4. חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי מועדון אך ורק במקומות המיועדים לכך.
 5. במועדון מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .
 6. למועדון הסמכות הבלעדית להחליט על מכירת כרטיסים וכרטיסיות לציבור הרחב ולהתנות כניסתו של ציבור זה בימים ובשעות לפי שיקול דעתו הבלעדית .
 7. רוכשי כרטיסים חד פעמיים כפופים להוראות המפורטות לעיל ובאחריות המנוי המלווה לדאוג שהתנהגותם בהתאם לתקנון. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, איש צוות רשאי להוציאם משטח המועדון, ללא החזר כספי.
 8. השימוש במתקני מועדון וההשתתפות בפעילויות בו הינה באחריות המנוי בלבד. מועדון אינו אחראי לכל תאונה, פגיעה ו/או לנזק שיגרמו למשתמש או לרכושו .
 9. ביטול מנוי ורחקת מנוי/אורח – מועדון רשאי להרחיק מנוי ממועדון לתקופה של עד 6 חודשים וכן להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח או לא לחדש מנוי, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנון, לתקנות ולנהלים, התנהגות בלתי נאותה או שבהתנהגותו הוא מסכן או את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.
 10. המועדון שומר לעצמו את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למועדון הפאב.

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
WhatsApp chat